Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Framtiden i Sala

Här ska bostäder, lokaler och infrastruktur byggas:

Vägkrog, drivsmedelsanläggning och företag kring Evelundsrondellen. Flera nya bostadsområden i Sala och Ransta. Ny simhall och ny skola i Sala tätort. Det är några av alla satsningar som planeras i Sala kommun de närmaste åren. Och nu pågår arbetet med den nya översiktsplanen för Sala.

Här är några av de satsningar på infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler som planeras i Sala kommun de närmaste åren:

Exploaterings­projekt

Plan- och utvecklingsenheten vid Sala kommun presenterade pågående och kommande projekt vid näringslivsrådets möte i september 2020. Ta del av deras presentation genom att klicka på bilden här intill.

Ladda ned plan- och utvecklingsenhetens presentation över pågående och kommande projekt inom exploatering och infrastruktur samt detalj- och översiktsplaner. 

Evelunds­rondellen

Evelundsrondellen är en viktig knutpunkt på riksväg 56/70 för trafik till och från Västerås, Dalarna, Uppsala och Gävle via Sala tätort. I Evelund, omkring rondellen, finns drygt 30 hektar mark.

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för det som är tänkt att byggas i området. Tanken är att området ska vara en välkomnande entré till staden, som kommunicerar Salas identitet och stadens unika attraktion, Sala silvergruva.

Ett nytt logistikområde här skapar också nya arbetstillfällen och en bra plats för etablering av verksamheter som kräver ett gott trafikläge. Sala ska växa och utvecklas och behöver då flytta vissa verksamheter ut från tätorten för att kunna skapa fler bostadsområden. De typer av verksamheter som är tilltänkta att flytta till Evelund kommer dessutom att få ett bra exponeringsläge mot biltrafikanter.

Området relaterar till Sala tätorts bebyggelse, omkringliggande lador och gårdar. Gröna ytor ska avsättas för skydd, estetik och god dagvattenhantering.

Utöver företagslokaler kan här även en vägkrog och en drivmedelsanläggning byggas, i anslutning till rastplatsen.

Så här kan det nya logistikområdet vid Evelundsrondellen komma att se ut. 

I den här rondellen möts riksvägarna 56 och 70, vilket gör området strategiskt viktigt.

Ransta

Ransta är den andra största tätorten inom kommunen och en viktig del i Salas vision att bli fler invånare. Ransta har goda förutsättningar för att utvecklas och byggas ut. Det är ett attraktivt område, bland annat på grund av det fördelaktiga pendlarläget och även den nybyggda skolan.

Det pågår arbete med flera planer i Ransta. Bland annat så planeras det för nya bostäder i Bältarhagen i västra Ransta. Området, som utreds, ligger i ytterkanten av Ransta nära befintliga småhusområden och skolan åt ena hållet och områden med mer lantlig karaktär åt andra hållet. 

Planen kommer att möjliggöra omkring 30 nya villatomter. Området består i dag av skog, hagar och åkermark. Planen strävar efter att bevara delar av skogen så att det nya bostadsområdet ska karaktäriseras av närhet till natur och landsbygd och så att skogen fortsatt kan användas för rekreation.

Andra pågående planer i Ransta är en ny pendlarparkering i anslutning till stationen och en detaljplan för att möjliggöra för ett trygghetsboende och centrumutveckling. Tanken är att centrum i Ransta utvecklas genom utökade möjligheter för handel och att området får en mer torgliknande karaktär.

I Bältarhagen, i Ransta, planeras för ett nytt villaområde.

Ny simhall

En ny simhall har konsultföretaget Wahlros fått i uppdrag att göra ett förberedande arbete för. Just nu pågår en invånardialog där alla som bor i kommunen ska få tycka till om både hur den nya simhallen ska utformas och var den ska ligga. Projektledningen kommer även att hålla en dialog med alla berörda föreningar och med den personal som arbetar i den befintliga simhallen, Lärkans familjebad.

Åkraskolan

Åkraskolan, i centrala Sala, är fuktskadad och elever och personal har istället flyttas till en nybyggd modulskola som kommunen hyr. Men nu drar arbetet med upphandlingarna igång för den nya Åkraskola som snart ska börja byggas och ersätta den gamla skolan.

Skuggan

Skuggan, väster om Banelundsgatan i Sala tätort, är också i dag obebyggd skogsmark där det finns möjlighet att etablera 25-50 tomter för enbostadshus.

Östaberg

Östaberg, norr om det befintliga bostadsområdet i Norrberg i Sala tätort, består i dag av skogsmark som är tänkt att få 24-28 villatomter.

NYHETER

Sala kommuns översikts­plan

Översiktsplanen för Sala kommun, som arbetas fram nu, är en plan för mark- och vatten­använd­ning i hela kommunen. Det är en långsiktig strategi för kommunens utveckling som ska spegla den politiska viljan.

Översiktsplanen visar hur och var kommunen vill utvecklas med nya bostäder och verksam­heter och hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas.

Översiktsplanen är en kommun­övergripande vision, inte en bindande plan.

Workshops har hållits med politiker för att få en bild av hur politiken vill att Sala ska utvecklas och vilken inriktning översiktsplanen ska ha.

Översiktsplanen ska också ha som utgångs­punkt hur medborgarna vill att Sala ska utvecklas och därför genomförs en medborgar­dialog.

Norrmalm får 750 nya bostäder

Sala kommun planerar för att drygt 750 nya bostäder ska byggas i stadsdelen Norrmalm de kommande åren.

Det blir en blandad bostadsbebyggelse med både hyreslägenheter, bostadsrätter samt parhus och radhus. Däremot blir det inga styckebyggda villor. De högsta husen får 4-5 våningar.

I det första bostadsprojektet på nya Norrmalm har kommunen precis skrivit avtal med BoKlok om att bygga 197 lägenheter.

De här nya BoKlok-bostäderna blir både i form av lägenheter och radhus.

– Norrmalm blir en helt ny stadsdel där tanken är att de boende ska ha nära till Sala resecentrums möjligheter till pendling med tåg och buss, säger Sala kommuns plan- och utvecklingschef Kjell-Ove Jacobsson.

Totalt är det ett 450 000 kvadratmeter stort område på Norrmalm som är tänkt att bebyggas med både bostäder, skola, kontor samt lokaler för service och viss handel.

Huvudidén med planerna för nya Norrmalm är att skapa en tät blandad stadsdel som utnyttjar både det centrala läget och närheten till resecentrumet. Norrmalm ska också bli en bra plats för företag och (icke störande) verksamheter som också de kan dra nytta av närheten till resecentrum. Viktiga bitar i det här pusslet är planfria korsningar med järnvägen.

I Trafikverkets järnvägsplan finns föreslagna åtgärder om ombyggnad och renovering av bangården i Sala. Dessutom finns planer på att bygga en planskild korsning intill Strömsbacka Återvinning och en tunnel eller gångbro vid resecentrum, som en länk mellan Norrmalm och centrala Sala. Dessa åtgärder kan komma att utföras 2025-2026.

Här är en illustration över det framtida Norrmalm.

Den här korsningen med järnvägen vid Strömsbacka är tänkt att bli planfri.
Foto: Robert Österlind