Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Information covid-19

Här hittar du information som rör salas näringsliv under coronakrisen:

Länkar, viktig information och rapporter kommer att publiceras löpande på denna sida som en service till näringslivet i Sala.

KONTAKTER & LÄNKAR

Viktiga länkar

Följ utvecklingen i denna rådande kris genom denna länklista:

⇒ Företagsstöd från Region Västmanland

Samlad information från Verksamt rörande Västmanland

 Så slår coronakrisen mot svenska företag och jobb

Region Västmanland

Catrin Berglöw

Handläggare Näringsliv
021-481 82 77
catrin.berglow@regionvastmanland.se

 

ALMI

MARITA LJUNG

Kontorschef Västerås, Affärschef
021-10 78 10
marita.ljung@almi.se

 

Företagssupporten

Anders Sageborn

Affärsutvecklare
021-490 02 67
anders.sageborn@vasterassciencepark.se

NYHETER COVID-19

Dokument från regering, kommun och andra viktiga instanser publiceras nedan:

NYTT PAKET FRÅN REGERINGEN

2020-03-25

I förra veckan presenterades ett stort krispaket till Sveriges företag.

Nu följer fler åtgärder med särskilt fokus på de små och medelstora företag som drabbats hårt av virusutbrottets effekter. Bland annat sänks arbetsgivaravgifterna kraftigt under fyra månader.

Läget är nu akut för företagare runtom i landet. Många har svårt med att behålla personal och med sin framtida finansiering. Därför har Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram ytterligare förslag för att se till att fler svenska företag som drabbats hårt av krisen kan hålla sig levande.

Det har varit tydligt att småföretagarna har det oerhört svårt just nu. De behöver mer stöd. Det krispaket som presenteras idag, med kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter och rabatterade hyror, är helt nödvändiga för att företagen ska överleva krisen.

En företagsakut ska se till att fler företag kan få lån

Små och medelstora företag är i stort behov av finansiering. För att bankerna ska vara beredda att låna ut pengar behöver risken delas upp. Staten kommer därför att garantera 70 procent av varje nytt lån till drabbade företag, bankerna 30 procent.

Ett lån föreslås vara max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Motkravet är att företagen inte har beslutat om nya bonusar eller annan rörlig ersättning till högt uppsatta personer. Omfattningen totalt är 100 miljarder kronor.

 

Arbetsgivaravgifter sänks mellan 1 mars och 30 juni

Under fyra månader sänks arbetsgivaravgifterna kraftigt, för upp till 30 anställda och för lönesummor upp till 25 000 kronor per anställd. Endast pensionsavgiften betalas.

För egenföretagare kommer egenavgifterna att tas bort under samma period. Totalt en skattelättnad på nära 30 miljarder kronor.

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatt från 2019

Skatten på en egenföretagares hela vinst för förra året, med ett tak på 1 miljon kronor, kommer att kunna sättas av i periodiseringsfond, och kvittas mot förluster som kan uppkomma i år. Restbeloppet ska vid ett senare tillfälle betalas tillbaka, men ingen ränta eller annan avgift tillkommer. Totalt kan det innebära en likviditetsförstärkning av svenska företag med 15 miljarder. 

Utökat momsstöd till mindre företag

Möjligheten att få anstånd med skatteinbetalning kommer nu också att gälla den moms som redovisas årsvis. Utökningen kommer främst att gynna egenföretagare och små bolag.

Stöd för hyreskostnader

För att minska kostnaderna för företag inom sällanköpshandel, hotell, restauranger och vissa andra verksamheter ska de hyresvärdar som ger rabatt på den fasta hyran kunna få ekonomiskt stöd, med upp till 50 procent. Möjlighet till stöd för hyreskostnader är för perioden mellan 1 mars och 31 maj och gäller retroaktivt.

Dessutom kommer företagare att kunna pausa sitt företag under ett år, med rätt till arbetslöshetsersättning. Korttidspermittering öppnas också upp för att inkludera familjeföretag.

BESLUT om ytterligare åtgärdspaket

2020-03-23

Den pågående coronakrisen påverkar det lokala näringslivet dramatiskt. Rapporterna strömmar in om dagskassor för restauranger som mer än halverats, om permitteringar som är nära förestående och om företag i kris. Inom besöksnäringen är orderböckerna i allt väsentligt tomma, vilket naturligtvis drabbar företagen oerhört hårt. Den utveckling vi ser förväntas också pågå en längre tid, och många av de företag som nu drabbas hårt har även i normalläget små marginaler.

För kommunens del riskerar krisen i näringslivet att få mycket stora konsekvenser, då den akuta situationen direkt påverkar den kommunala skattebasen. Det är därför av största vikt att kommunen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att underlätta, eller åtminstone inte lägga sten på börda för redan hårt drabbade företag.

För kommunens del riskerar krisen i näringslivet att få mycket stora konsekvenser, då den akuta situationen direkt påverkar den kommunala skattebasen. Det är därför av största vikt att kommunen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att underlätta, eller åtminstone inte lägga sten på börda för redan hårt drabbade företag.

Några akuta beslut för att underlätta för det lokala näringslivet har redan fattats. Dessa handlar främst om åtgärder för att stärka företagens likviditet genom att ge anstånd med avgifter med mera samt att samordna stödet till de företag som behöver det mest.

Fler åtgärder kommer dock att behövas. En åtgärd som föreslagits är att införa CityPlay-appen, där det lokala näringslivet som samverkar kring bland annat leveranser av varor. Kostnaden för denna app uppgår till 60 tkr/år samt 20 tkr i uppstartsavgift. Detta innebär att kostnaden för Sala kommuns medverkan genom näringslivskontoret i Handlingskraft Sala totalt uppgår till 330 tkr årligen.

Andra kommuner har också beslutat sänka taxan för eller införa nolltaxa för torgplatser och tillåta uteserveringar redan nu. Dessa åtgärder skulle kunna bidra till att mildra krisen något för våra företagare.

Det har också framförts önskemål att likt andra kommuner, dela ut måltidskuponger till de gymnasieelever som nu bedriver distansstudier. Detta behöver dock utredas innan det eventuellt genomförs, då de ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ännu inte helt är fastställda. Det behöver också utredas vad detta skulle innebära för elever på landsbygden.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet hemställer att kommunstyrelsen beslutar

 • Att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att införa nolltaxa för torghandel under 2020,
 • Att anslå 300 000 kronor till Näringslivskontoret, i syfte att införa appen CityPlay samt vidta samordningsåtgärder till stöd för näringslivet, att tas ur förfogandet,
 • Att uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över möjligheten att tillåta uteserveringar omgående

Samt för egen del beslutar att uppdra till kommunchefen

 • Att skyndsamt utreda möjligheten till lunchkuponger till de elever som omfattas av distansundervisning,
 • Att se över möjligheten till att vid behov nyttja friställd personal från näringslivet i kommunala verksamheter

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Åtgärdspaket från Sala kommun

2020-03-17

Åtgärder som Sala kommun kommer att vidta för att mildra effekter på företagen av corona/covid-19

Vi följer utvecklingen kring corona/covid -19 och har följt de krispaket som kommit fram via Svenskt Näringsliv men inser att vi från kommunen måste bidra för att mildra konsekvenserna för er i vårt näringsliv.

Vi på Näringslivskontoret vill få reda på hur och om det gäller varsel om uppsägningar finns hos er. Hör gärna av er!

Vi har funderat på hur vi kan gå till väga för att underlätta för företagen i denna svåra situation. I detta skede är det viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. Nedan följer ett antal förslag till åtgärder som kommer att gälla för Sala kommuns företagare:

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta?)
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Samordning av åtgärder i näringslivet:

Sala kommun bidrar till samordning av insatser för att hjälpa det lokala näringslivet klara av krisen. Arbetet planeras och uppdateras löpande- håll uppsikt på vilka åtgärder som kan beröra just ditt företag.

Åtgärd för berörda lanthandlare:

Lanthandlarna som berörs är Tempo Ransta, ICA Salbohed, Nära dig i Västerfärnebo och Möklinta – hemsändningsbidraget inom ramen för tidigare beslut för de matkassar som levereras hem till personer inom tidigare målgrupp SAMT de äldre som nu hunnit fylla 70år och som enligt Folkhälsoinstitutet bör isoleras och ej utsätta sig för möjlig smitta av Corona-viruset ska ha rätt till hemsändning av varor.

Dessa ovanstående åtgärder gäller fr o m 2020-03-18 och tills annan information kommer.

Må väl!

Anders Wigelsbo Kommunalråd

Daniel Holmvin Kommunchef

Annica Åkerblom Näringslivschef