Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER & RAPPORTER

Näringsliv

FOKUSOMRÅDEN UNDER PERIODEN 2020-2026

Näringslivsprogrammet har klubbats igenom hos kommunstyrelsen och ska upp till kommunfullmäktige för beslut.

Näringslivsprogram

Nyetableringar

För att Sala ska växa behöver vi underlätta för nyetableringar vad gäller verksamheter och bostäder. Ett gott bemötande och service är avgörande. Sala kommun ska arbeta utifrån en effektiv etableringsprocess. Vi ska jobba utifrån att fortfarande ha ett diversifierat näringsliv. Det har betydelse att aktivt arbeta för att attrahera investerare vad gäller Sala som etableringsort och därmed också marknadsföra områden för försäljning.

 

Besöksnäring & Handel

Branschen besöksnäring kännetecknas av ett stort antal aktörer, varav de flesta är små företag och ibland familjerörelser. En utveckling av besöks­näringen ger positiva effekter i form av brett serviceutbud, fler arbetstillfällen samt attraktioner som är tillgängliga även för den bofasta befolkningen. Besökare ska också ses som potentiella inflyttare och/eller nya företagare. Besöksnäringen är för Sala kommun ett utvecklingsområde att jobba vidare på.

Not: Se besöksnäringsstrategi Sala kommun. Handeln är något som ger staden sin självkänsla, bra utbud och tillgänglighet ger oftast positiva omdömen från konsumenterna. Handeln är också enkel att mäta genom index-systemet.

Ladda ner Näringslivsprogrammet 2020-2026 genom att klicka på bilden.

Gröna näringarna

De gröna näringarna flyttar inte utomlands, de finns här och utvecklas, skapar tillväxt och sysselsättning om möjligheter att verka ges. I handlingsplanen ska finnas ett tillväxt­perspektiv. Kommunen ska arbeta för att öka nöjdheten med den kommunala servicen bland företagare samt ha markberedskap för verksamhetsmiljöer. För en levande landsbygd är tillgången till infrastruktur en förutsättning.

 

Service- och myndighetsutövande

För ökat företagande krävs förståelse för företagandets villkor och underlättande av kontakterna mellan kommunens politiker, tjänstemän och näringslivet är av vikt och att det skapas mötesplatser samt etablerande av olika nätverk.

Fokus ska ligga på att ge god service, som präglas av ett respektfullt bemötande och rättssäker hantering till företagarna.

 

Infrastruktur (IT-infrastruktur, väg, och järnväg)

Vi ska arbeta aktivt för en infrastruktur som passar dagens och framtidens behov. En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för att Sala ska fortsätta växa och vara en god boende- och etableringsort.  Kommunens mål är att alla invånare och företag ska få tillgång till bredband.

 

Mark- och planberedskap

Kommunen ska verka för att utöka utbudet av mark och lokaler. På så sätt tillgängliggörs byggbar mark för olika verksamhetsändamål i hela kommunen. Kommunens planer måste vara tydliga gällande verksamheter, service och bostäder.

 

Vårt befintliga näringsliv

Tillväxt i företag som redan finns i kommunen är ett stabilt sätt att öka antalet arbetstillfällen vid sidan av arbetet med att hitta nyetableringar. Som en långsiktig framgångs­faktor är det är viktigt att företagen i Sala växer och nyanställer.

Kommunen ska fånga upp näringslivets behov och synpunkter. Arbetet ska vara inriktat på att uppmärksamma alla företag och där det är möjligt undanröja hinder, eller tillvarata möjligheter, för företagens utveckling.

En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få medarbetare att utvecklas. Brist på arbetskraft med rätt kompetens är idag ett stort tillväxthinder för våra företag.
Dialog och samverkan på regional och nationell nivå är av betydelse och ska vara en del av näringslivsarbetet inom kommunen. Myndigheter och företagsfrämjande organisationer är våra självklara samverkanspartners.

Skolan – Näringsliv

Sala kommun är en företagsam kommun vilket vi ser som väsentligt att samverka med organisationer som verkar för entreprenörskap i skolan. Därmed måste det säkerställas att möten mellan skola och näringsliv sker. Aktiv samverkan med skolan för att öka den entreprenöriella kunskapen och stimulera unga att prova sin företagsamhet (UF) ser vi som ett resultat av samverkan över gränserna.

Kommunen ser andra viktiga faktorer inom området såsom att identifiera och kartlägga företagens kompetensbehov. Utveckla kontakterna med universitet och högskolor.
Vi ska se över framtidsmässigt att ha en stark eftergymnasial utbildningsmiljö med bl a YH-utbildningar. Att öka näringslivets delaktighet i gymnasieskolan och dess utbildningsutbud kan genom samverkan skapa möjligheter för kompetensutveckling i företag.

 

Attraktionskraft – varumärket Sala

Idag handlar mycket om image och attraktivitet, både internationellt och nationellt.
Om attraktionen och ambassadörskapet stärks så kommer inflyttningen automatisk att öka.
Nationer, regioner, städer framhålls som aktörer i en ständigt pågående tävlan om investe­ringar och människor. I dagens ökande konkurrens mellan regioner och städer blir det allt viktigare för platser, städer, kommuner och regioner att ha en image som lockar till sig såväl människor som företag. Företagen som väljer att etablera sin verksamhet tittar på faktorer såsom tillgång till kompetens, infrastruktur, närhet till marknaden, anknytning till platsen osv. Individer har andra utgångspunkter vilka påverkar valet av plats att bo och verka.

Kommunens attraktivitet ligger i att ha en gemensam syn på vad som är kommunens styrkor och svagheter. Det är en styrka både inom organisationen och gentemot externa aktörer att kunna visa vilka attraktionsfaktorer som kommunen har och hur man kan arbeta med dessa. Platsens utveckling och marknadsföringen av den är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling.