Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

nyheter & rapporter

Så här ska Salas lokala handel stärkas

Kommunstyrelsens ledningsutskott har nu gett kommunchef Daniel Holmvin i uppdrag att arbeta fram en centrumhandelsplan, för att kunna stärka handeln i Sala.

Arbetet ska baseras på den handelsutredning som analys- och teknikkonsultföretaget WSP Advisory har genomfört i Sala på kommunens uppdrag och som presenterades på ledningsutskottets senaste sammanträde. Kommunchefens arbete med den nya centrumhandelsplanen ska löpande rapporteras till ledningsutskottet.

Syftet med WSP Advisorys handelsutredning har varit att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för arbetet med att stärka och utveckla handel, restaurang och service i kommunen som helhet och framför allt då i Salas stadskärna.

Här har WSP Advisory även haft i uppdrag att undersöka stadens tillgänglighet, främst när det gäller parkeringsmöjligheter.

Det här är några av utredarnas reflektioner:

De framtida demografiska förutsättningarna är begränsade i Sala och i omlandet. Salas befolkningsutveckling är visserligen positiv men konsumtionstillväxten begränsas av konkurrensen i såväl fysisk handel i regionen som e-handel.

Även om utfallet skulle bli högre än aktuella befolkningsprognoser behöver handeln troligen räkna med ett i stort sett oförändrat marknadsunderlag framöver. l ett kommunalt perspektiv går handeln bra men det är uppenbart att delar av den inte mår bra.

Majoriteten av all befintlig handel finns i centrala Sala och stadskärnan är av stor betydelse för hela kommunen. Den framtida utvecklingspotentialen bör således koncentreras till Salas centrum – helst de befintliga handelsplatserna som primärt är stadskärnan och det externa området Fridhem.

Vi lyfter Sala - Torget i Sala med vy över rådhuset, kommunhuset och Sala Sparbank

Utredarna föreslår att det byggs parkeringar för bilar på Stora torget.

Vi lyfter Sala - parkeringen på Fiskartorget

På Fiskartorgets nuvarande parkering föreslås både bostäder och parkeringshus.

WSP har tidigare, i rapporten Stadsbarometern, kartlagt över närmare 70 svenska stadskärnor och man konstaterar nu att det i en jämförelse är en relativt hög andel av Salas befolkning som bor i eller i närheten av stadskärnan.

Detta är mycket positivt. Utifrån ett handels- och serviceperspektiv bör all form av ytterligare förtätning med nya bostäder och/eller nya arbetsplatser bejakas, då det innebär ett förstärkt underlag och förbättrade förutsättningar för kommersiella verksamheter, skriver företaget i sin rapport.

Utredarna menar också att det är mycket viktigt att värna om att få behålla de affärskedjor som finns i Salas centrum, eftersom de står för huvuddelen av stadskärnans omsättning. Med sina starka varumärken så skapar kedjorna också besöksanledningar och flöden, vilket även gynnar mindre butiker samt restauranger och annan handel i Salas stadskärna.

Strukturförändringar inom handeln har skett i alla tider. Skillnaden nu är att de sker i en högre och snabbare takt. Salas lokala, unika butiker är relativt många i antal men de står för en mindre del av stadskärnans omsättning.

Enligt uppgift finns det ett flertal verksamheter som i dagsläget inte mår bra. Bedömningen är att detta inte endast har med intäktssidan (omsättningen) att göra, utan även med kostnadssidan. Det kan handla om icke ändamålsenliga lokaler, alltför stora ytor och därmed för höga hyreskostnader för vad som behövs.

Det kan också ha med specifika lägen att göra. Vissa stråk är svaga och för långa. Det finns lokala verksamheter som sannolikt skulle må bättre i andra butikslägen med förbättrade förutsättningar, flöden, grannar, parkering, tillgänglighet med mera. För de mindre aktörerna blir varje liten förändring och förbättring betydelsefull för möjligheten att fortsätta att bedriva verksamhet.

Vi lyfter Sala - centrumhandel Rådmansgatan

Salas kommunchef får nu i uppdrag att arbeta fram en centrumhandelsplan för att stärka den lokala handeln.

Vi lyfter Sala - centrumhandel Rådmansgatan

Strukturförändringarna i handeln sker nu i en högre och snabbare takt än tidigare.

Utredarna konstaterar att det i dag finns ett underskott av parkeringar i centrum, främst på fredagar för korttidsparkörer och generellt under alla vardagar för långtidsparkörer. De föreslår att man skapar parkeringsplatser på Stora torget, eftersom det skulle gynna butikerna i närheten. Om det ska byggas bostäder på Fiskartorget så tycker utredarna att det är viktigt att även skapa ett parkeringshus där. De tycker att det vore bra för centrumhandeln med både bostäder och ett parkeringshus på just Fiskartorget.

 

TEXT & FOTO:

Robert Österlind
robert.osterlind@sala.se
070-161 80 00

Vi lyfter Sala - centrumhandel Rådmansgatan

Majoriteten av all befintlig handel finns i centrala Sala och stadskärnan är av stor betydelse för hela kommunen.