Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

Nyheter & rapporter

Serviceplan

för Sala Kommun 

Ett förslag på en ny serviceplan har tagits fram med syfte att öka förståelsen och kunskapen om vilken service som finns idag inom kommunen med fokus på kommersiell service.

Syftet med serviceplanen är att öka förståelsen och kunskapen om vilken service som idag finns inom kommunen med fokus på kommersiell service. Det övergripande målet med serviceplanen är att skapa nya hållbara servicelösningar på landsbygden som utgår från de lokalt varierande förutsättningar som finns i varje del av kommunen.

Det ska finnas en god service på rimlig nivå för alla som bor, verkar och besöker Sala kommun. Ett förslag har arbetats fram.

Beredning

Bilaga KS 2020/37 /1, missiv från näringslivsenheten, 2020-03-16
Bilaga KS 2020/37 /2, förslag till Serviceplan för Sala kommun 2020-2025 Ledningsutskottets beslut 2020-09-17, § 142

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att anta Serviceplan för Sala kommun 2020-2025, i enlighet med Bilaga KS 2020/37 /2.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att anta Serviceplan för Sala kommun 2020-2025, i enlighet med Bilaga KS 2020/37 /2.

 

Vi lyfter Sala - Svenskt näringsliv rapport om lokalt företagsklimat ranking Västmanlands län 2020

Sala Kommuns serviceplan 2020-2025.