Sala kommuns logotyp
Sala kommuns logotyp

NYHETER & RAPPORTER

Ersättning

är du i riskgruppen?

försäkringskassan

Ersättning för personer i  riskgrupper angående covid-19

Ersättning från Försäkringskassan

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Ansökan öppnar den 24 augusti

Ansökan öppnar den 24 augusti. Då kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli. Eftersom det är en helt ny ersättning behöver vi bygga en ny e-tjänst för att kunna ta emot ansökningar. När e-tjänsten är klar hittar du den på Mina sidor.

När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du

 • har arbete men en sjukdom som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och
  saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas,
  du måste också kunna visa upp ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19.
Vilka är riskgrupperna?

Regeringen har beslutat om ett antal sjukdomstillstånd som innebär hög risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19 som kan ge rätt till ersättning. För att ha rätt till ersättning för riskgrupper måste du ha ett läkarintyg som visar att du har någon av de sjukdomstillstånden:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
Hur mycket får jag?

Du ersätts med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

 • 804 kronor per dag vid 100 procent.
 • 603 kronor per dag vid 75 procent.
 • 402 kronor per dag vid 50 procent.
 • 201 kronor per dag vid 25 procent.
Ska jag eller min arbetsgivare göra en sjukanmälan?

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Hur länge har jag rätt till ersättning?

Du kan ansöka om ersättning för högst 90 kalenderdagar under perioden 1 juli–30 september.

När kommer pengarna?

Utbetalningen kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Då vi räknar med högt tryck när ansökan öppnar kan handläggningen ta längre tid än en månad.

 

Länk till Försäkringskassan

 

 

Om du måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående

Om du har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp

Regeringen har fattat beslut om att du som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19 kan ha rätt till ersättning. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Du kan ha rätt till ersättning om du är:

 • anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp, eller
 • anhörig som idag till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp och
 • som måste avstå från arbete och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
När har jag rätt till ersättning?

Du kan få ersättning om du går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • Du till viss del, alltså på deltid, arbetar som personlig assistent eller vårdar en anhörig och får närståendepenning och har ett arbete du måste avstå från för att undvika att smitta den närstående med covid-19. Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Ni ska också leva i hushållshållsgemenskap, det vill säga du kan inte få ersättning om du till exempel vårdar en närstående som du inte bor tillsammans med.
 • Det krävs också att du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.
 • För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats statlig assistansersättning. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.Du kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus.
Vilka är riskgrupperna?

Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19. Regeringen har beslutat att följande sjukdomstillstånd kan ge rätt till ersättning:

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
Hur mycket kan jag få?

Du ersätts för den tid som du måste avstå från att arbeta för att undvika att smitta den närstående. Ersättningen beräknas utifrån schablonbelopp och som mest kan du få 804 kronor före skatt per dag. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

 • 804 kronor per dag vid 100 procent
 • 603 kronor per dag vid 75 procent
 • 402 kronor per dag vid 50 procent
 • 201 kronor per dag vid 25 procent
Hur länge har jag rätt till ersättning?

Du kan ansöka om ersättning för högst 90 kalenderdagar under perioden 1 juli–30 september.

Hur ansöker jag?

För den här ersättningen kommer du bara kunna ansöka med pappersblankett. Eftersom det är en ny ersättning måste Försäkringskassan ta fram en ny blankett för ansökan. Den är ännu inte klar. Ansökan kommer finnas tillgänglig från den 24 augusti. Då kan du ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 juli.

Ska jag eller min arbetsgivare göra en sjukanmälan?

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Skicka med läkarintyg

Om den du arbetar som assistent åt eller den närstående du vårdar inte har fyllt 70 år behöver du skicka med ett läkarintyg som visar att hen ingår i någon av riskgrupperna för covid-19.

När kommer pengarna?

Utbetalningen kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Vi kontaktar dig om vi behöver fler uppgifter.